Školska biblioteka već odavno postaje epicentar informacija, moderan bibliotečko-informacioni centar, sa sve širom lepezom svojih korisnika, a bibliotekar neko ko vlada vještinom pronalaženja i upućivanja na informacije.

Naravno, ništa od toga ne može biti provedeno u praksu bez povratne komunikacije, tj. bez saradnje svih korisnika sa bibliotekom, odnosno bibliotekarom. Roditelji učestvuju u kreativnom planiranju slobodnog vremena, pomažu u profiliranju interesa učenika, lokalna zajednica pomaže da školska biblioteka postane obrazovni i kulturni centar, itd.
Bibliotekar je stručni saradnik u nastavnom procesu, a biblioteka ima neposrednu nastavnu funkciju.

Biblioteka OŠ “Sokolje” je još mlada biblioteka sa odličnim predispozicijama da postane moderan školski multimedijalni centar koji će omogućavati efikasno korištenje informacija u svim oblicima, u svim nastavnim oblastima i i za sve članove školske zajednice.
Trenutno, biblioteka raspolaže sa 4200 bibliotečkih jedinica. Biblioteka ima čitaonicu sa 15 raspoloživih mjesta, 3 računara za korisnike, sa priključkom na Internet.

Svaki učenik  i uposlenik škole je član školske biblioteke. Članovi mogu posuđivati knjige tokom cijele nastavne godine.

Odjednom se mogu posuditi dvije knjige, jedna obavezna lektira i jedna knjiga po izboru, koja nije na popisu lektira. Rok za vraćanje lektira je 15 dana, a za neobavezno štivo 30 dana. Korisnici mogu produžiti posudbu ako za istu knjigu ne postoji interes drugih učenika ili nastavnog osoblja.
Korisnici su dužni posuđivati knjige na način predviđen Pravilnikom, vraćati ih na vrijeme i u istom stanju u kojem su i posuđene.

Korisnik snosi odgovornost za sva oštećenja knjižnog fonda nastalog tokom korištenja. U slučaju težih oštećenja korisnik je dužan podmiriti punu vrijednost oštećenog primjerka (cijena nove knjige određena je Pravilnikom). U slučaju gubitka knjige korisnik je dužan nabaviti knjigu jednaku izgubljenoj, ili platiti nadoknadu.

Od posudbe izvan prostorije biblioteke izuzeta je sljedeća bibliotečka građa:

 • Referentna literatura (rječnici, enciklopedije, leksikoni, atlasi)
 • Magistarski radovi i stručni članci koji nisu uvezani
 • Časopisi
 • Unikatne knjige, rijetki primjerci, tj. građa zaštićenog fonda
 • Audio-vizuelna građa (ako postoji samo jedan primjerak)

Članovi školske biblioteke OŠ “Sokolje” mogu:

 • posuđivati knjige
 • koristiti čitaonicu za čitanje knjiga, časopisa
 • služiti se rječnicima
 • služiti se enciklopedijama
 • napisati školsku zadaću
 • uraditi školski projekat ili referat
 • služiti se računarima
 • služiti se Internetom

Bibliotekarka će vam pomoći:

 • pri odabiru knjiga
 • pri najbržem i najefikasnijem pronalaženju informacija
 • gdje pronaći informaciju
 • kako doći do informacije
 • kako pretraživati Internet
 • kako koristiti cjelokupni bibliotečki fond

Pitanja, prijedloge, sugestije i komentare možete poslati na mail bibliotekar@ossokolje.edu.ba

Bibliotekarka škole: Arijana Alispahić, mag. bibliotekarstva