VIJEĆE RODITELJA

Škola ima Vijeće roditelja, koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan roditelj učenika/učenica iz svakog odjeljenja.
Vijeće roditelja ima predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice, koji se biraju većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.
Mandat predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice traje jednu školsku godinu. Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Vijeće roditelja ima svoj Poslovnik o radu kojim se uređuje formiranje, način rada i ovlaštenja Vijeća roditelja, izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice, priprema sjednica, održavanje discipline na sjednici, sadržaj zapisnika sa sjednice, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Pravilima škole.

Opće aktivnosti Vijeća roditelja su:

  1. promovisanje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  2. obavljanje aktivnosti povezivanja škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti,
  3. prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  4. podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu Škole,
  5. obavještavanje školskog odbora i bilo kojke druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  6. predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  7. učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promovišu odgojno-obrazovni rad u školi,
  8. razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
  9. poboljšanje uslova rada škole,
  10. druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI:

Razred

RODITELJ

UČENIK

I 1

KREŠTALICA LEJLA

EDIN

I 2

SALIHAGIĆ MERJEM

UMEJR

I 3

BAJRAMOVIĆ ĆATO ERNA

IMAN

II 1

ĆATIĆ ALMA

SENIN

II 2

AGIĆ ELMA

HAMZA

II 3

MUŠANOVIĆ NAIDA

SAJRA

II 4

JAŠAREVIĆ LEJLA

AJDIN

III 1

NOKTO AMERA

ŠEJLA

III 2

BREZAC AZRA

ADI

III 3

DELIĆ FATIMA

SUMEA

IV 1

RATKOVIĆ MIRNESA

MERIS

IV 2

KUSTURA LEJLA

HAMZA/AMRA

IV 3

KALTAK ALMERA

ALSAN/REUFAN

IV 4

VAHIDA ENIS

AHMED

V 1

ALIBAŠIĆ AZRA

PIKNJAČ MIRZA

V 2

SPAHIĆ SENITA

NAIM

V 3

BIČIĆ ALMA

AMNA/AJLA

V 4

BAHTANOVIĆ MUBERA

BILAL

VI 1

HERAC ELMA

SAJRA

VI 2

SADIKOVIĆ INDIRA

KENAN

VI 3

MALIŠEVIĆ MUAMER

ESMA

VII 1

SOLAK EDINA

NEJRA

VII 2

HERENDA SENAIDA

AIDA

VII 3

TORLAK ASIM

FARIS

VII 4

HUSEJNOVIĆ ELMA

KERIM

VIII 1

MALIŠEVIĆ AMRA

KENAN

VIII 2

MURASPAHIĆ MUAMER

TAHIR

VIII 3

PAŠALIĆ BELMA

SARAH

IX 1

DELIĆ RAMELA

DANEL

IX 2

PALDUM SAMIRA

FARIS

IX 3

AVDIĆ ADISA

JAMIN