VIJEĆE RODITELJA

Škola ima Vijeće roditelja, koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan roditelj učenika/učenica iz svakog odjeljenja.
Vijeće roditelja ima predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice, koji se biraju većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.
Mandat predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice traje jednu školsku godinu. Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Vijeće roditelja ima svoj Poslovnik o radu kojim se uređuje formiranje, način rada i ovlaštenja Vijeća roditelja, izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice, priprema sjednica, održavanje discipline na sjednici, sadržaj zapisnika sa sjednice, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Pravilima škole.

Opće aktivnosti Vijeća roditelja su:

  1. promovisanje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  2. obavljanje aktivnosti povezivanja škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti,
  3. prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  4. podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu Škole,
  5. obavještavanje školskog odbora i bilo kojke druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  6. predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  7. učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promovišu odgojno-obrazovni rad u školi,
  8. razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
  9. poboljšanje uslova rada škole,
  10. druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA 2018/2019. 

Razred RODITELJ UČENIK
I 1 BIĆIĆ SEUDIN SAMIN
I 2 BREZAC AZRA ADI
I 3 ŠLJIVO AZRA SUANA
II 1 ORUČ AMINA DAVUD
II 2 SADIKOVIĆ MAIDA NAIDA
II 3 KALTAK ALMERA ALSAN
II 4 VAHIDA ENIS AHMED
III 1 ALAJBEGOVIĆ SENEIDA RIJALDA
III 2 MAŠIĆ VERNESA ADELA
III 3 BIČIĆ ALMA AMNA/AJLA
III 4 BAHTANOVIĆ MUBERA BILAL
IV 1 HAMZIĆ AMEL HANA
IV 2 VELIĆ IRMA ILDA
IV 3 MALIŠEVIĆ MUAMER ESMA
V 1 GAKOVIĆ ELZA ILDERINA
V 2 HERENDA SENAIDA AIDA
V 3 JAŠAREVIĆ LEJLA RIJAD
VI 1 MALIŠEVIĆ AMRA KENAN
VI 2 MARASPAHIĆ MUAMER TAHIR
VI 3 SALKANOVIĆ ELVIS DŽENAN
VII 1 MEDIĆ ALMA RIJAD
VII 2 PALDUM SAMIRA FARIS
VII 3 AVDIĆ ADISA JAMIN
VIII 1 VELIĆ MERA HAMZA
VIII 2 MEMIĆ AZRA EMIR
VIII 3 PODŽIĆ MIRSADA FARIS/HARIS
VIII 4 PARNICA MADŽIDA EMINA
IX 1 ĐIPA AMELA EDNAN
IX 2 MUHAREMOVIĆ NADINA BAKIR
IX 3 ČOVRK ADISA DALILA
IX 4 DAUTOVIĆ ALDINA FARIS