VIJEĆE RODITELJA

Škola ima Vijeće roditelja, koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan roditelj učenika/učenica iz svakog odjeljenja.
Vijeće roditelja ima predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice, koji se biraju većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.
Mandat predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice traje jednu školsku godinu. Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Vijeće roditelja ima svoj Poslovnik o radu kojim se uređuje formiranje, način rada i ovlaštenja Vijeća roditelja, izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice, priprema sjednica, održavanje discipline na sjednici, sadržaj zapisnika sa sjednice, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Pravilima škole.

Opće aktivnosti Vijeća roditelja su:

  1. promovisanje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  2. obavljanje aktivnosti povezivanja škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti,
  3. prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  4. podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu Škole,
  5. obavještavanje školskog odbora i bilo kojke druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  6. predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  7. učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promovišu odgojno-obrazovni rad u školi,
  8. razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
  9. poboljšanje uslova rada škole,
  10. druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA 2017/2018. 

Razred RODITELJ UČENIK
I 1 KADRIĆ HANKA HANA
I 2 HODŽIĆ ELMA EMINA
I 3 OMANOVIĆ SENIJA HENA
I 4 VAHIDA ENIS AHMED
II 1 SMAJIĆ AMINA INAS
II 2 BALJIĆ MAJA BERINA
II 3 KOPIĆ NIHADA HARUN
II 4 POLIMAC ALMA AJAS
III 1 HAMZIĆ AMEL HANA
III 2 VELIĆ IRMA ILDA
III 3 MALIŠEVIĆ MUAMER ESMA
IV 1 GAKOVIĆ ELZA ILDERINA
IV 2 HERENDA SENAIDA AIDA
IV 3 JAŠAREVIĆ LEJLA RIJAD
V 1 MALIŠEVIĆ AMRA KENAN
V 2 MURASPAHIĆ MUAMER TAHIR
V 3 SALKANOVIĆ ELVIS DŽENAN
VI 1 MEDIĆ ALMA RIJAD
VI 2 PALDUM SAMIRA FARIS
VI 3 AVDIĆ ADISA JAMIN
VII 1 KASAPOVIĆ MUSTAFA LAMIJA
VII 2 MEMIĆ AZRA EMIR
VII 3 KULOVAC-AVDIĆ FADILA ILMA
VII 4 OBUĆINA ZANA SAJRA
VIII 1 ĐIPA AMELA EDNAN
VIII 2 MUHAREMOVIĆ NADINA BAKIR
VIII 3 ČOVRK ADISA DALILA
VIII 4 DAUTOVIĆ ALDINA FARIS
IX 1 TORLAK ASIM HARUN
IX 2 PODŽIĆ MIRSADA NAIDA
IX 3 IMAMOVIĆ AZRA AJDIN