VIJEĆE RODITEJA

Škola ima Vijeće roditelja, koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan roditelj učenika/učenica iz svakog odjeljenja.
Vijeće roditelja ima predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice, koji se biraju većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.
Mandat predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice traje jednu školsku godinu. Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.
Vijeće roditelja ima svoj Poslovnik o radu kojim se uređuje formiranje, način rada i ovlaštenja Vijeća roditelja, izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice, priprema sjednica, održavanje discipline na sjednici, sadržaj zapisnika sa sjednice, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Pravilima škole.

Opće aktivnosti Vijeća roditelja su:

  1. promovisanje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  2. obavljanje aktivnosti povezivanja škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti,
  3. prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  4. podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu Škole,
  5. obavještavanje školskog odbora i bilo kojke druge zainteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresovane strane,
  6. predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora,
  7. učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promovišu odgojno-obrazovni rad u školi,
  8. razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
  9. poboljšanje uslova rada škole,
  10. druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2015/2016g. su:

Razred

RODITELJ

UČENIK

I 1

BIBEROVIĆ-GABELA AMELA

NEJLA

I 2

SALISPAHIĆ SAMKA

AMINA

I 3

AVDAGIĆ NUDŽEJMA

NAĐA

II 1

GAKOVIĆ ELZA

ILDERINA

II 2

HERENDA SENAIDA

AIDA

II 3

HUSEJNOVIĆ ELMA

KERIM

III 1

MALIŠEVIĆ AMRA

KENAN

III 2

MURASPAHIĆ MUAMER

TAHIR

III 3

SMAJLOVIĆ ZINAIDA

ABDURAHMAN

IV 1

ZILIĆ MUAMER

HARUN

IV 2

PALDUM SAMIRA

FARIS

IV 3

AVDIĆ ADISA

JAMIN

V 1

SIRĆO NASIHA

AJDIN

V 2

MEMIĆ AZRA

EMIR

V 3

AVDIĆ FADILA

ILMA

V 4

KLAPUH SEDINA

EMELA

VI 1

ŠEHOVIĆ BELMA

DARIS

VI 2

KAPUR ELVIRA

ENA

VI 3

ČOVRK ADISA

DALILA

VII 1

TORLAK ASIM

HARUN

VII 2

SALISPAHIĆ ENES

AIDA

VII 3

DŽANKO SUVADA

BAKIR

VIII 1

BANDIĆ MUAMER

BENJAMIN

VIII 2

KANTARIJA ALMA

KERIM

VIII 3

ČAVČIĆ MUJO

HARIS

IX 1

SMAJLOVIĆ AMRA

KERIM

IX 2

DŽANANOVIĆ SALIM

NAILA

IX 3

PODŽIĆ MIRSADA

MEVLIDA