VIJEĆE UČENIKA

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

 • promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
 • prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
 • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
 • informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

 • promovisanje, zaštita prava i ovbaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
 • podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
 • izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
 • predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
 • promovisanje interesa škole u MZ Naselje Heroja Sokolje i Općini Novi Grad,
 • organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
 • saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA 2020/2021.

RED.BR.

IME I PREZIME

RAZRED

1.

JUGOVIĆ ELDIN

VI-1

2.

OMERAGIĆ NEJLA

VI-2

3.

AVDAGIĆ NAĐA

VI-3

4.

SOLAK NEJRA

VII-1

5.

MUSIĆ ASJA

VII-2

6.

TORLAK FARIS

VII-3

7.

DOLOVČIĆ ELMA

VII-4

8.

TABAKOVIĆ MELISA

VIII-1

9.

PANDŽA MINELA

VIII-2

10.

PAŠALIĆ SARAH

VIII-3

11.

MEDIĆ IRMA

IX-1

12.

ŽIGA LEJLA

IX-2

13.

HODŽIĆ VELDINA

IX-3