VIJEĆE UČENIKA

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

 • promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
 • prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
 • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
 • informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

 • promovisanje, zaštita prava i ovbaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
 • podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
 • izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
 • predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
 • promovisanje interesa škole u MZ Naselje Heroja Sokolje i Općini Novi Grad,
 • organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
 • saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI:

RED.BR. IME I PREZIME RAZRED
1. POLUTAK LAMIJA V-1
2. PALDUM FARIS V-2
3. PODŽIĆ DŽENITA V-3
4. HARBINJA LEJLA VI-1
5. MEŠANOVIĆ EMELA VI-2
6. VIŠĆA ANISA VI-3
7. BREZAC ILMA VI-4
8. OMERAGIĆ AMIN VII-1
9. MUŠANOVIĆ SARA VII-2
10. ČOVRK DALILA VII-3
11. DŽIHANIĆ AMINA VII-4
12. HODŽIĆ AJLA VIII-1
13. RAMIĆ ANESA VIII-2
14. DŽANANOVIĆ NAIMA VIII-3
15. DIVOVIĆ EMINA IX-1
16. MUJEZINOVIĆ ADELA IX-2
17. HALILOVIĆ ALMINA IX-3

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA 2016/2017.

Razred RODITELJ UČENIK
I 1 POLIMAC MUJESIRA ALEM
I 2 OMERAGIĆ ELVEDINA ADEL
I 3 KOPIĆ NIHADA HARUN
I 4 MOCO NEDŽAD TARIK
II 1 DŽINDO HASAN HASIB
II 2 MALIŠEVIĆ MUAMER ESMA
II 3 VELIĆ IRMA ILDA
III 1 GAKOVIĆ ELZA ILDERINA
III 2 HERENDA SENAIDA AIDA
III 3 MOCO NEDŽAD MINELA
IV 1 MALIŠEVIĆ AMRA KENAN
IV 2 MURASPAHIĆ MUAMER TAHIR
IV 3 HODŽIĆ SELMA HALIMA
V 1 MEHIĆ SELMA HALIMA
V 2 PALDUM SAMIRA FARIS
V 3 AVDIĆ ADISA JAMIN
VI 1 KASAPOVIĆ MUSTAFA LAMIJA
VI 2 MEMIĆ AZRA EMIR
VI 3 KULOVAC AVDIĆ FADILA ILMA
VI 4 KADRIĆ NERMINA MUHAMED
VII 1 ŠEHOVIĆ BELMA DARIS
VII 2 KAPUR ELVIRA ENA
VII 3 ČOVRK ADISA DALILA
VII 4 DAUTOVIĆ ALDINA FARIS
VIII 1 TORLAK ASIM HARUN
VIII 2 GAZIBARA FAZLA MELDINA
VIII 3 DŽANKO SUVADA BAKIR
IX 1 BANDIĆ MUAMER BENJAMIN
IX 2 KANTARIJA ALMA KERIM
IX 3 KEŠMER ISMET EMIR