VIJEĆE UČENIKA

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

 • promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
 • prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
 • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
 • informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

 • promovisanje, zaštita prava i ovbaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
 • podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
 • izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
 • predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
 • promovisanje interesa škole u MZ Naselje Heroja Sokolje i Općini Novi Grad,
 • organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
 • saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI:

RED.BR. IME I PREZIME RAZRED
1. HAZNADAR AJDIN VI-1
2. ŽIGA LEJLA VI-2
3. PODŽIĆ DŽENITA VI-3
4. ŽILIĆ ŠEJLA VII-1
5. MEŠANOVIĆ EMELA VII-2
6. ŠEČIĆ AMNA VII-3
7. BREZAC ILMA VII-4
8. OMERAGIĆ AMIN VIII-1
9. BEKTAŠEVIĆ NEJLA VIII-2
10. COCALIĆ LAMIJA VIII-3
11. DŽIHANIĆ AMINA VIII-4
12. HODŽIĆ AJLA IX-1
13. RAMIĆ ANESA IX-2
14. DŽANKO BAKIR IX-3