VIJEĆE UČENIKA

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

 • promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
 • prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
 • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
 • informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:

 • promovisanje, zaštita prava i ovbaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
 • podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
 • izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
 • predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
 • promovisanje interesa škole u MZ Naselje Heroja Sokolje i Općini Novi Grad,
 • organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
 • saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih.

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI:

RED.BR. IME I PREZIME RAZRED
1. BAHTANOVIĆ SUMEJA VI-1
2. MUSIĆ ASJA VI-2
3. ZULČIĆ LARA VI-3
4. DOLOVČIĆ ELMA VI-4
5. TABAKOVIĆ MELISA VII-1
6. PANDŽA MINELA VII-2
7. PAŠALIĆ SARAH VII-3
8. MEDIĆ IRMA VIII-1
9. MEHANOVIĆ NEDIM VIII-2
10. HODŽIĆ VELDINA VIII-3
11. ŽILIĆ ŠEJLA IX-1
12. MEŠANOVIĆ EMELA IX-2
13. VIŠĆA ANISA IX-3
14. BREZAC ILMA IX-4