VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Plan slobodnih aktivnosti
(izvannastavnih aktivnosti, sekcija)

r.
broj
Naziv
slobodne
aktivnosti
(sekcije)
Broj grupa Broj
učenika
Sedmični fond
sati
Godišnji fond
sati
Ime i prezime
nositelja aktivnosti
I-V VI-IX
A KULTURNO-UMJETNIČKE
 1. Likovna
sekcija
1   15 1 35 Mersiha
Kuko
2. Novinarska sekcija 1   20 1 35 Nermina
Oglečevac
3. Kreativna radionica 1   10 1 35 Ermina
Uštović
4. Recitatorska sekcija 1   10 1 35 Ajsela
Bibuljica
5. Ritmička
sekcija
1   20 1 35 Senada
Šebo
6. Likovna
sekcija
1   12 1 35 Selma
Hamzakadić
7. Dramska
sekcija
1   10 1 35 Zenka
Ćesko
8. Ritmička
sekcija
1   40 1 35 Ermina
Veladžić
9. Recitatorska
sekcija
1   12 1 35 Sadina
Mahir
10. Dramska
sekcija
1   10 1 35 Almedina
Musić
11. Literarna
sekcija
1   10 1 35 Alisa
Bihorac
12. Mali hor 1   15 1 35 Admira
Trle
13. Dramska 1   15 1 35 Merima
Ajnadžić
14. Dramska
sekcija
1   10 1 35 Ajsela
Bibuljica
15. Recitatorska
sekcija
1   10 1 35 Zenka
Ćesko
16. Monodramska
sekcija
  1 12 1 35 Dževal
Ćorović
17. Orkestar   1 10 2 70 Emila
Ćatović
18. Hor   1 30 2 70 Emila
Ćatović
19. Likovna
sekcija
  1 12 1 35 Lejla
Fehratović
20. Kreativna
radionica
  1 10 1 35 Emina
Baručija
Subašić
21. Mali hor 1   15 1 35 Ermina
Uštović
B TEHNIČKE I NASTAVNE
1. Historijska   1 20 1 18 Lejla
Herak
2. NUS   1 10 1 17 Lejla
Herak
3. Etnološka   1 10 1 35 Amna
Jašarević
4. Avio-modelarska
sekcija
  1 10 1 35 Safet
Višnjić
5. Građevinska
sekcija
  1 10 1 35 Safet
Višnjić
6. Civitas   1 10 1 35 Aldin
Kozić
7. Školska
saobraćajna patrola
  1 10 1 26 Armina
Handžić
8. Modelarska
sekcija
    15 1 35 Armina
Handžić
9. Mladi
robotičari
    10 1 35 Armina
Handžić
10 Geografska
sekcija
    6 1 35 Eldin
Crnčević
11. Informatička
sekcija
    10 1 35 Maida
Herac
C SPORTSKE
1. Fudbalska
sekcija
  1 15 1 35 Muhamed
Šetić
2. Odbojkaška
sekcija
  1 18 1 35 Muhamed
Šetić
D OSTALE
1. Mladi ekolozi 1   14 1 35 Alisa
Hajdar
2. Mladi ekolozi 1   15 1 35 Zulejha
Kopić
3. Sekcija
krojenja i
šivenja
1   9 1 35 Fatima
Smajlović
4. Prva pomoć   1 20 1 35 Lejla
Podbićanin
5. Planinarska   1 25 1 35 Zijad
Okanović
6. Uvod u
Kur'ansko
pismo
1   8 1 35 Zinajda
Beganović
  19 16 553 40 1426 31