VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

SLOBODNE AKTIVNOSTI U ŠK. 2017/2018.

r.br NAZIV
SLOBODNE
AKTIVNOSTI
(sekcije)
Broj grupa Broj
učenika
Sedmični
fond sati
Godišnji
fond sati
Ime i prezime
nositelja
aktivnosti
I-V VI-IX
A KULTURNO-UMJETNIČKE
1. Likovna sekcija 1   10 1 35 Mersiha Kuko
2. Mali hor 1   30 1 35 Nermina Oglečevac
3. Kreativna radionica 1   10 1 35 Ermina Uštović
4. Recitatorska sekcija 1   7 1 35 Ajsela Bibuljica
5. Ritmička sekcija 1   10 1 35 Senada Šebo
6. Likovna sekcija 1   10 1 35 Admira Trle
(Selma Hamzakadić)
7. Dramska sekcija 1   10 1 35 Zenka Ćesko
8. Ritmička sekcija 1   10 1 35 Lerić Elma
(Ermina Veladžić)
9. Dramska sekcija 1   7 1 35 Sadina Mahir
10. Recitatorska sekcija 1   10 1 35 Almedina Musić
11. Literarna sekcija 1   9 1 35 Alisa Bihorac
12. Ritmička sekcija 1   12 1 35 Elvedina Žunić
13. Dramsko-recitatorska
sekcija
1   13 1 35 Merima Ajnadžić
14. Recitatorska sekcija   1 10 1 35 Edisa Čolaković-
Alajmović
15. Dramska sekcija   1 10 1 35 Amra Bajrić
16. Monodramska sekcija   1 5 1 35 Dževal Ćorović
17. Orkestar   1 26 1 35 Emila Ćatović
18. Hor   1 50 1 35 Emila Ćatović
19. Vokalna grupa   1 5 1 35 Emila Ćatović
20. Likovna sekcija   1 13 1 35 Lejla Fehratović
21. Kreativna radionica 1   10 1 35 Emina Baručija-
Subašić
B TEHNIČKE I NASTAVNE
1. Historijska   1 15 1 35 Lejla Herak
2. NUS   1 7 1 18 Lejla Herak
3. Etnološka   1 8 1 35 Amna Jašarević
4. Aviomodelarska sekcija   1 10 1 35 Safet Višnjić
5. Građevinska sekcija   1 12 1 35 Safet Višnjić
6. Civitas   1 8 1 35 Aldin Kozić
7. Školska saobraćajna
patrola
  1 14 1 35 Armina Handžić
C SPORTSKE
1. Šahovska sekcija   1 7 1 35 Lejla Podbićanin
2. Fudbalska sekcija   1 21 1 35 Muhamed Šetić
3. Odbojkaška sekcija   1 20 1 35 Muhamed Šetić
D OSTALE
1. Mladi ekolozi 1   10 1 35 Alisa Hajdar
2. Mladi ekolozi 1   10 1 35 Zulejha Kopić
3. Sekcija krojenja i
šivenja
1   7 1 35 Fatima Smajlović
4. Uvod u Kuransko
pismo
1   10 1 35 Elvira Hrustemović
5. Prva pomoć   1 20 1 35 Lejla Podbićanin
6. Sekcija arebice 1 1 6 1 35 Zijad Okanović
? 19 19 462 37 1278 31