OPĆE INFORMACIJE

Inicijativa o gradnji zgrade Osnovne škole na lokalitetu Sokolja datira više od 20 godina kada se ovo područje počelo naglo naseljavati. Samim tim porastao je i broj učenika. Škola u Briješću je postajala sve tješnja da bi primila sve nove učenike. Nastavu u 10 učionica pohađalo je 1215 učenika, nastava se izvodila u tri smjene u sklopu šestodnevne radne sedmice. Dakle, postojalo je mnogo razloga za osnivanje nove škole. Neki od njih su:

 • Izgradnja savremene školske zgrade na lokalitetu MZ "Naselje heroja-Sokolje"
 • Obezbjeđenje boljih uslova za rad kao i organizovanje kvalitetnijeg obrazovno-vaspitnog procesa u školi
 • Svakodnevni priliv novih stanovnika na područje MZ-e
 • Veliki porast broja učenika na područje MZ-e čime su ispunjeni osnovni zakonski uslovi za osnivanje nove škole
 • Rasterećenje škole u Briješću...

Nakon mnoštva zahtjeva, dopisa upućenih svim relevantnim institucijama Općina Novi Grad Sarajevo obezbjedila je zemljište, a Vlada Kantona Sarajevo sredstva za gradnju škole. I konačno, 22.04.2005. godine postavljen je kamen temeljac za gradnju savremene školske zgrade. 18.09.2006.godine upriličeno je svečano otvorenje školske zgrade.
Škola je počela sa radom 30.10.2006.godine.
Savremena školska zgrada ima 19 učionica, sa 8 pripremnih kabineta, biblioteku sa čitaonicom, zbornicu, fiskulturnu salu, prostoriju za društvene aktivnosti, prostoriju za školske aktivnosti, kuhinju, zubarsku ordinaciju i školsko igralište.

VIZIJA

Osigurati sretno, brižno i stimulativno okruženje u kojem će sva djeca prepoznati i i dosegnuti svoje pune potencijale,  steći kompetencije, znanja i vještine koje će moći primjeniti u životu, kako bi mogli na najbolji način doprinijeti društvu.  OŠ „Sokolje“ kao uspješan i pouzdan partner svim učenicima, uposlenicima, roditeljima i zajednici.

MISIJA

Osavremenjavanjem  nastavne prakse i stvaranjem modela učenja koji učenika stavlja u centar procesa učenja poboljšati postignuća učenika i doprinijeti njihovom emocionalnom, odgojnom i socijalnom razvoju. Naša škola je sigurno i motivaciono okruženje, utemeljeno na povjerenju, poštovanju i timskom radu, gdje se mišljenje i doprinos učenika, nastavnika i roditelja podstiče i poštuje.

VRIJEDNOSTI

Vjerujemo:

 • Da je svako dijete jedinstveno i treba imati jednake šanse
 • Da sva djeca imaju jednaka prava na kvalitetano obrazovanje i odgoj
 • Da sva djeca mogu napredovati i učiti
 • Da se moramo uzajamno poštovati
 • Da trebamo raditi timski i sarađivati
 • Da su roditelji naši partneri jer imamo zajednički cilj: sretno i obrazovano dijete