PRAVILA JU OŠ "SOKOLJE"

Član 23.

U prvom polugodištu nastava počinje prvog radnog dana u septembru i završava se nakon 17 nastavnih sedmica.
Zimski odmor za učenike/učenice traje četiri sedmice i počinje nakon završenog prvog polugodišta.
Nastava u drugom polugodištu počinje poslije zimskog odmora i završava se nakon navršenih 18 nastavnih sedmica, a za učenike/učenice prvog i završnog razreda nakon 17 nastavnih sedmica.

Član 25.

Nastava u školi izvodi se na jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, koji se imenuje jednim od tri naziva: bosanski, hrvatski ili srpski jezik.
U školi se koriste oba pisma Bosne i Hercegovine (latinica i ćirilica).

Član 31.

Svako dijete ima pravo i obavezu da pohađa školu u toku perioda predviđenog za obavezno obrazovanje.
Obavezno je pohađanje redovne osnovne škole u trajanju od devet godina, i to za djecu od šest do petnaest godina starosti.
Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 01. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Član 32.

Roditelj ili staratelj djeteta koje je doraslo za obavezno školovanje dužni su da osiguraju da dijete bude upisano u školu, da redovno pohađa školu i da surađuje sa školom.
Direktor/direktorica škole pokreće postupak protiv jednog roditelja ili staratelja djeteta, ako roditelj ili staratelj ne izvršavaju svoje obaveze.

Član 51.

Ocjenjivanje učenika u školi je javno i kontinuirano i vrši se u skladu i na način propisan Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, propisom koji donosi Ministar.

Član 53.

U školi se ocjenjuje i vladanje učenika/učenica u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Član 105.

U cilju efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka odgojno-obrazovnog rada, škola sarađuje sa roditeljima učenika.

Član 106.

Saradnja i način ostvarenja saradnje škole sa roditeljima učenika odvija se kroz:

 1. održavanje roditeljskih sastanaka,
 2. održavanje razrednih roditeljskih sastanaka,
 3. održavanje odjeljenskih roditeljskih sastanaka,
 4. zakazivanjem individualnih i grupnih razgovora sa roditeljima, razrednicima ili predmetnim nastavnicima.

Član 140.

U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i ovim Pravilima, škola izriče odgojno disciplinske mjere učeniku/učenici koji/koja:
- neopravdano izostaje sa nastave,
- neprimjereno se ponaša prema drugim učenicima/učenicama, nastavnicima/nastavnicama ili osoblju škole,
- nanosi štetu imovini škole.

Odgojno - disciplinske mjere su:

 1. ukor razrednika/razrednice,
 2. ukor odjeljenskog vijeća,
 3. ukor direktora/direktorice,
 4. ukor Nastavničkog vijeća i premještaj u drugo odjeljenje iste škole,
 5. premještaj u drugu najbližu školu na području Općine.

Odgojno - disciplinske mjere se, po pravilu, donose postupno i povlače snižavanje ocjene iz vladanja.

Član 141.

Ukor razrednika/razrednice može se izreći za lakše povrede školske discipline.
Pod lakšim povredama školske discipline smatraju se:

 1. 10 neopravdanih izostanaka sa pojedinih časova,
 2. samovoljno napuštanje časova u 10 navrata,
 3. 10 neopravdanih zakašnjenja u školu,
 4. nekolegijalan ili uvrjedljiv odnos prema drugovima.

Član 142.

Ukor direktora/direktorice može se izreći za slijedeće teže povrede školske discipline:

 1. neopravdan izostanak iz škole 5 dana,
 2. učestali neopravdani izostanci sa pojedinih časova više od 20 puta,
 3. učestalo samovoljno napuštanje časova više od 20 puta,
 4. učestali uvrjedljiv odnos prema nastavnicima/nastavnicama ili zaposlenicima škole,
 5. dolazak u školu uz konzumiranje narkotičkih sredstava,
 6. prisvajanje pojedinih predmeta školske imovine male vrijednosti,
 7. nečuvanje i neprimjeren odnos prema školskoj imovini,
 8. izazivanje i učestvovanje u tuči u školi i na drugom mjestu.

Član 144.

Ukor Nastavničkog vijeća i premještaj u drugo odjeljenje iste škole može se izreći za slijedeće povrede školske discipline:

 1. neopravdan izostanak iz škole više od 6 dana,
 2. učestali neopravdani izostanci sa časova više od 25 puta,
 3. učestalo samovoljno napuštanje časova više od 25 puta,
 4. učestali dolasci u školu sa zakašnjenjem više od 25 puta,
 5. učestali uvredljiv odnos prema nastavnicima/nastavnicama ili zaposlenicima škole,
 6. nečuvanje školske imovine i prouzrokovanje štete na pojedinim dijelovima imovine male vrijednosti,
 7. prisvajanje školskih predmeta,
 8. stalno ometanje u toku nastave i pored ukora Odjeljenskog vijeća,
 9. nezalaganje u učenju i neostvarivanje pozitivnih rezultata iz neopravdanih razloga iz 3 ili više predmeta,
 10. uvrjedljiv ili nepristojan odnos prema direktoru/direktorici škole.

Član 145.

Premještaj u drugu najbližu osnovnu školu na području Općine može se izreći učeniku za slijedeće teže povrede školske discipline:

 1. nečuvanje školske imovine i prouzrokovanje štete veće vrijednosti,
 2. prisvajanje školskih predmeta veće vrijednosti,
 3. stalno ometanje rada u toku nastave i pored izrečene mjere ukora Nastavničkog vijeća,
 4. uvrijedljiv odnos prema nastavnicima/nastavnicama i drugim zaposlenicima škole i pored ukora direktora,
 5. nezalaganje u učenju i neostvarivanje pozitivnih rezultata iz neopravdanih razloga iz više predmeta u dužem vremenskom periodu.

 

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU JU OŠ "SOKOLJE"

Član16.

Prijem roditelje učenika i građana radi ostvarivanja njihovih prava i obaveza kod nastavnika, stručnih saradnika, direktora, sekretara i ostalih zaposlenika škole vrši se u skladu sa utvrđenim radnim vremenom škole.

Član19.

Prilikom ulaska u školu, roditelji učenika, odnosno građani moraju biti pristojno odjeveni i obuveni i ne mogu sa sobom unositi stvari većeg obima ( paket, putna torba i slično ).

Član 20.

Ako roditelji učenika ili građanin traži da bude primljen kod nastavnika, direktora ili sekretara škole, dežurno lice je dužno da provjeri da li ga nastavnik, direktor ili sekretar može primiti ili će prijem izvršiti neko drugi.
Za vrijeme nastave nema prijema kod nastavnika.

Član 38.

 1. Učenik je dužan da u školi bude pristojno odjeven,
 2. učenik je dužan da čuva imovinu škole,
 3. učenik je dužan da se ponaša na način kojim se u punoj mjeri poštuje ličnost nastavnika, stručnog saradnika, direktora i ostalih zaposlenika škole kao i drugih učenika.

Za vrijeme boravka u školi učeniku je zabranjeno :

 1. prelazak iz kabineta u kabinet ( u kome se odvija nastava ) u toku odmora,
 2. nekontrolisano kretanje, trčanje, skakanje, dovikivanje i slično, tokom velikog odmora,
 3. bacanje otpadaka izvan postavljenih korpi za smeće,
 4. zadržavanje u hodnicima, ispred učionica i drugih radnih prostorija u toku trajanja nastave,
 5. uvođenje pasa i drugih životinja u školu,
 6. šaranje, pisanje i izrezivanje po zidovima, školskim klupama i fasadi školske zgrade,
 7. igranje karata i drugih igara u vidu razonode i kocke,
 8. donošenje opasnih predmeta,
 9. donošenje skupocjenog nakita,
 10. donošenje igračaka koje ne služe nastavi,
 11. igranje lopte i stvaranje galame u dvorištu škole za vrijeme trajanja nastave,
 12. pušenje i uživanje bilo kakvih narkotičkih sredstava.

Član 39.

 1. Zaposlenici škole su dužni radno vrijeme koristiti kontinuirano za obavljanje raznih zadataka,
 2. u odnosu prema učenicima, građanima i strankama su se dužni ponašati u granicama službenih ovlaštenja na način da se poštuje ličnost i dostojanstvo učenika i građanina,
 3. da opremu i sredstva škole koriste sa pažnjom dobrog domaćina i u skladu sa njihovom namjenom,
 4. da se pridržavaju propisanih mjera zaštite od požara.

 

Za vrijeme boravka u školi, radnicima škole je zabranjeno :

 • boravak u pripitom stanju ili pod dejstvom drugog narkotičkog sredstva,
 • pušenje izvan prostorija određenih za tu namjenu.